Ryukyu Kobujutsu Hozon Shinko Kai

Bo Kata

Shuji No Kon Sho, Shuji no Kon Dai, Koshiki No Shuji, Sakugawa No Kon Sho, Sakugawa No Kon Dai, Sakugawa No Kon Chu, Soeshi No Kon Sho, soeshi No Kon Dai, Shirotaru No Kon Sho, Shirotaru No Kon Dai, Suyoshi No Kon, Sesoko No Kon, yonekawa No Kon, Kongo No Kon, Tsukenbo, Chinenshichanaka, Chatanyara, Choun, Urasoe, tsukensunakake, Kyu Shaku bo, San Shaku Bo

Sai Kata

Tsukenshitahaku, Hamahiga, Yaka, Hantaguwa, Kojo, tawata, Chatanyara, Jigen(Manji)

Tonfa Kata

Hamahiga, Yaraguwa

Nunchaku Kata

Nunchaku Sho, Nnchaku Dai, San Bon Nunchaku

Kama Kata

Tozan, Kanigawa Sho, Kanigawa Dai

Tekko Kata

Maezato

Timbe-rochin

Kanigawa

Surujin

Nagai Kusari, Mijikai Kusari

 
Gradueringspunsum 5 kyu

 

Bo basis-teknik ( 5 x 5 x 5 ).

Bo kata: Shuji no kon sho (Forklaring af Kata Shuji no kon sho- bunkai)

Bo vs Bo kumite 1 - 10

 

Gradueringspensum 4 kyu

 

Bo basis-teknik ( 5 x 5 x 5 ).

Bo kata: Shuji no kon sho (Forklaring af Kata Shuji no kon sho- bunkai)

Bo vs Bo kumite 1 - 10

Bo vs Bo kumite ( 15 Kumite )

Gradueringspensum 3 kyu

 

Sai basis-teknik .

Sai kata: Tsukenshitahaku (Forklaring af Kata Tsukenshitahaku- bunkai)

Sai vs Bo kumite 1 - 9

Sai: Renzoku Kumite

Gradueringspensum 2 kyu

                                                            Bo Kata: Shuji No Kon Dai (Forklaring af Kata Shuji No Kon Dai - bunkai)

Tonfa basis-teknik .

Tonfa kata: Hamahiga (Forklaring af Kata Hamahiga - bunkai)

Tonfa vs Bo kumite 1 - 10

Tonfa: Rensoku Kumite

Gradueringspensum 1 dan  

Bo kata: Sakugawa no kon Dai (Forklaring af Kata Sakugawa no kon Dai - bunkai)

Bo: Shuji Comprehensive Kumite 1 - 5

Sai Kata: Hamahiga

Kama: Basis-teknik

Kama Kata: Tozan

Kama Kumite 1 - 10

Kama Rensoku Kumite

Gradueringspensum 1 kyu

                                                            Bo Kata: Sakugawa No Kon Sho (Forklaring af Kata Sakugawa No Kon Sho - bunkai)

Nunchaku basis-teknik .

Nunchaku kata: Rensho Sho (Forklaring af Kata renshu Sho - bunkai)

Nunchaku kumite 1 - 12